Ηλεκτρικά Αυτοκίνητα

Η ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα – Προοπτικές στην Ελλάδα

Η διαρκής και αυξανόμενη εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) από ορυκτά καύσιμα (κυρίως πετρέλαιο και φυσικό αέριο) και η συνεχιζόμενη υποβάθμιση του περιβάλλοντος επιβάλλουν τη λήψη μέτρων και στον τομέα των μεταφορών. Σήμερα ο τομέας των μεταφορών απορροφά πάνω από το 30% της τελικά καταναλισκόμενης ενέργειας και ευθύνεται για πάνω από το 20% των ετησίων εκπομπών ισοδύναμου CO2 στην ΕΕ (δηλαδή περισσότερους από ένα δισεκατομμύριο τόνους ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα ετησίως). Η κατάσταση στην Ελλάδα είναι παρόμοια με αυτή στην Ε.Ε. καθώς ο τομέας των μεταφορών είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος καταναλωτής ενέργειας (περίπου 37%) μετά τον κτηριακό τομέα και βασίζεται κατά κύριο λόγο σε οχήματα εξοπλισμένα με κινητήρες εσωτερικής καύσης βενζίνης (61%) και πετρελαί-ου κίνησης (37%).
Στην προσπάθεια για ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής υποβάθμισης και της ενεργειακής εξάρτησης από εισαγωγές ορυκτών καυσίμων η ενθάρρυνση της καθαρής ηλεκτροκίνησης στον τομέα των μεταφορών αποτελεί μια άριστη στρατηγική επιλογή. Να τονισθεί ότι βάσει των αποτελεσμάτων έρευνας του (ZSW – Στουτγάρδη) έως το τέλος του 2014 κυκλοφορούσαν στους δρόμους του πλανήτη μας περισσότερα από 740.000 ηλεκτρικά οχήματα (EV– electric vehicle), σχεδόν διπλασιάζοντας το πλήθος τους από τα τέλη του 2013, Εικόνα (1). Οι πρώτες δέκα χώρες στην ηλεκτροκίνηση είναι οι ΗΠΑ με 363.000 οχήματα σε κυκλοφορία, η Κίνα με 157.000, η Ιαπωνία με 121.000, η Νορβηγία με 66.000, η Ολλανδία με 61.000, η Γαλλία με 59.000, το Η.Β., η Γερμανία, ο Καναδάς και η Σουηδία. Από τις αρχές του 2015 μέχρι σήμερα τα ηνία παίρνουν οι χώρες της ΕΕ με 80000 νέα οχήματα ακολουθούμενες από τις ΗΠΑ και την Κίνα.
B2Green.gr-plithos_ilektrikwn_aftokinitwn-TEI_Pirea.png
Εικόνα 1. Διαχρονική μεταβολή του πλήθους των ηλεκτρικών οχημάτων σε κυκλοφορία, 2015 (ZSW, 2015)
Μέχρι σήμερα ο Ευρωπαίος καταναλωτής μπορεί να διαλέξει ανάμεσα από σχε-δόν 40 μοντέλα EV. Μέσα στο 2015, 15 νέα μοντέλα έκαναν ή πρόκειται να κάνουν την εμφάνισή τους στην αγορά από εταιρείες όπως η Tesla, BMW, VW, Audi, Volvo, Mercedes, Mitsubishi κ.α. Από τα EV που κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή αγορά αυ-τά που καταλαμβάνουν την πρώτη πεντάδα της προτίμησης των Ευρωπαίων κατανα-λωτών είναι τα Mitsubishi Outlander PHEV , το Nissan Leaf , το Renault Zoe , το Tesla Model S και το Volkswagen e-Golf.
Η ΕΕ μέσα στα πλαίσια και τις παρεμβάσεις της για τη μείωση της κλιματικής αλ-λαγής αλλά και για το σταδιακό περιορισμό της ενεργειακής εξάρτησής της από τρίτες χώρες έχει θεσμοθετήσει πρότυπα μειωμένων εκπομπών CO2 για τον κλάδο των με-ταφορών (EC 443/2009 και EC 333/2014) και έχει θέσει στόχους για την κυκλοφορία 7.2 εκ. ηλεκτρικών οχημάτων έως το 2020 και την εγκατάσταση δικτύου φόρτισης για την κάλυψη των αναγκών τους. Μέχρι σήμερα έχουν εγκατασταθεί πάνω από 15000 μη οικιακοί σταθμοί φόρτισης EVs (EVCS – Electric Vehicle Charging Station) σε όλη την Ευρώπη.
Ο βασικός λόγος της αύξησης των πωλήσεων των EV τα τελευταία χρόνια θεω-ρείται η μείωση του κόστους των συσσωρευτών. Σε μία έρευνα του 2013, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (International Energy Association) εκτιμά ότι τα EV θα είναι οριακά ανταγωνιστικά σε σχέση με τα συμβατικά σε επίπεδο κύκλου ζωής όταν το κόστος των συσσωρευτών αγγίξει το όριο των $300 ανά kWh αποθηκευτικής ικα-νότητας καθώς επίσης και ότι κάτι τέτοιο είναι αρκετά πιθανό να συμβεί έως το 2020. Να σημειωθεί ότι πρόσφατες αναλύσεις απέδειξαν ότι μέσα σε μία επταετία από το 2007 έως το 2014 το κόστος των συσσωρευτών μειώθηκε από τα $1000/kWh στα $400/kWh, ενώ το κόστος αυτό σε οχήματα ηγετικών εταιρειών του χώρου πλησιάζει πράγματι τα $300/kWh.
Λαμβάνοντας υπόψη τον στόχο της ΕΕ για αειφόρο ανάπτυξη και ενεργειακή αυ-τονομία, η υποστήριξη νέων εφαρμογών ΑΠΕ είναι μία στρατηγικής σημασίας από-φαση προς το 2030. Δεδομένου ότι ο τομέας των μεταφορών είναι μακράν αυτός με την ελάχιστη συμμετοχή των ΑΠΕ, η ενθάρρυνση των – καθαρά τροφοδοτούμενων από ΑΠΕ – EV θεωρείται μία από τις πλέον υποσχόμενες λύσεις για τον τομέα των οδικών μεταφορών. Το εργαστήριο Ηπίων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. προέβη πρόσφατα, στα πλαίσια των καινο-τόμων δράσεων του ( www.sealab.gr ), στην ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και παρακολούθηση του πρώτου αυτόνομου ηλιακού σταθμού φόρτισης ηλεκτροκίνη-των οχημάτων στην Ελλάδα υπό την ονομασία "CARPORT", αποσκοπώντας στην ενίσχυση της προσπάθειας της χώρας για την ανάπτυξη υποδομών που υποστηρίζουν την ηλεκτροκίνηση, Εικόνα (2).
B2Green.gr-iliakos_stathmos_fortisis-TEI_Pirea.png
Εικόνα 2. Ο πρώτος ηλιακός σταθμός φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων στο ΑΕΙ Πειραιά
Τα παραπάνω στοιχεία προέρχονται κυρίως από το άρθρο «Supporting Electro-mobility in Smart Cities Using Solar EV Charging Stations» που παρουσιάστηκε από τον Καθηγητή Δρ. Ι. Κ. Καλδέλλη του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. στο συνέδριο MEDGREEN 2015 στην Φλωρεντία 26 – 28 Αυγού-στου 2015. (http://www.b2green.gr/main.php?pID=17&nID=28255&lang=el)